Notable ETF Outflow Detected – VBK, OIS, ARIA, TWTC