[video] Long brent, short WTI … if you must: Gartman